Chứng kiến đứa em bị hiếp dâm

Chuy?n là tr??c công ty ch? tôi có th?ng cu em m?i t?t nghi?p xong, xin vào th?c t?p. Lãnh ??o cho nó ?i cùng tôi ?? h?c h?i kinh nghi?p. Hôm ?i g?p khác hàng ru?t c?a tôi, bà này 34 tu?i h?n tôi 2 tu?i b? ch?ng, thi tho?ng hai ch? em u?ng say v?n ??t nhau xã giao.Hôm nay th? ?éo nào bà ?y d?n theo m?t lão to cao ?en hôi c? b

read more


Mại dâm, những tác hại và hệ lụy xã hội

Nh?ng tác h?i c?a t? n?n m?i dâmM?i dâm là hành vi vì ti?n hay l?i ích v?t ch?t mà th?c Hello?n hành vi giao c?u v?i ng??i mua dâm, ho?c tr? ti?n hay l?i ích v?t ch?t cho ng??i bán dâm ?? ???c giao c?u. M?i dâm theo ngh?a nguyên thu? là bán dâm, nh?ng lâu ngày, thu?t ng? “m?i dâm” ???c s? d?ng ph? bi?n và dùng nó ?? ch?

read more